Østofte-Nørreballe Vandværk

Fællesregulativ For Vandforsyninger Maribo Kommune

 

1. Indledende Bestemmelser
2. Vandforsyningens Styrelse
3. Ret Til Forsyning Med Vand
4. Vandforsyningsledninger
5. Stikledninger
6. Vandinstallationer
7. Vandmålere
8. Bimålere
9. Ansøgning
10. Opretholdelse
11. Vandspild
12. Brug Af Vand Fra Brandhaner
13. Eftersyn Af Vandinstallationer Og Oplysningspligt
14. Kontrol Med Målere
15. Driftbidrag
16. Takster
17. Betaling Af Anlægs-Og Driftbidrag M.V.
18. Straffebestemmelser
19. Ikræfttrædelse

 

 

 

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

 

1.1. Dette regulativ er i henhold til § 55 i bekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om lov om vandforsyning udfærdiget af Maribo byråd efter forhandling med de private vandværkers bestyrelser.

 

1.2. Bestemmelserne om fastsættelse af anlægsbidrag og drift bidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53 stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsynings net og bidrag til stikledning. Bidragene fremgår af vandforsyningens takstblad.

 

1.3. Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i § 13 i bekendtgørelse af brandlov nr.365 af 28. juli 1983.

 

1.4. Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gas installationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.

 

1.5. Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der for en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse om, at ejerforeningen står som forpligtet overfor vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Betegnelsen ejer omfatter lejeren af en lejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

Grundejeren skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres Forpligtelser efter regulativets bestemmelser.

 

1.6. Ved en vandforsynings hoved anlæg forstås i dette regulativ dens indvindsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandforsyningens forsyningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttet stikledning.

Ved en stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en stophane på ledningen. Er stophanen placeret på ejendommens grund mindre end 2 m fra Skel, regnes stikledningen til og med stophanen.

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

 

2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE

 

2.1. Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtiget til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser. Dette afsnit bortfalder, hvis vandværket er kommunalt, et aktieselskab eller rent privatejet.

 

2.2. Vandforsyningens takster skal godkendes af byrådet jvf. afsnit 16.

 

2.3. Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægt.


3. RET TIL FORSYNING MED VAND

 

3.1. Enhver grundejer, indenfor vandværkets forsyningsområde, som er fastlagt i kommunens vandplan, kan fremsende anmodning om at få indlagt vaner til almindeligt husholdningsbrug, almindeligt landbrug, eller anden erhvervsvirksomhed, der benytter vand i mindre omfang.

Vandværket skal, hvis det ikke umiddelbart ønsker at etablere vandforsyning, lade foretage en undersøgelse af, hvor mange der er interesseret i at blive tilsluttet indenfor det angivne forsyningssystem, herunder med kommunens bistand, en undersøgelse af de enkelte ejendommes vandforsyningsanlæg og vandkvalitet.

Vandværket skal, hvis ovennævnte undersøgelse medfører, at mindst 50 % af de mulige andele ønsker at tilslutte sig vandforsyningen, eller på grund af dårlig egen vandforsyning, tvinges til at gå med ved offentlig påbud, forsyne de nævnte ejendomme med vand, mod betaling af de i takstbladet fastsatte anlægsbidrag og i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i dette regulativ og selskabets vedtægter.

 

3.2. Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering.

 

3.3. Etablering af vandindlæg fra vandforsyningen, som reserve for en ejendoms eget vandindvindingsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt.
Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etablering på særlige vilkår.

 

3.4. Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- og tilbygninger eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlige nyinvesteringer i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægt.


4. VANDFORSYNINGSLEDNINGER

 

4.1. Forsyningsledninger anlægges af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jvf. Dog vandforsyningslovens §§ 29 og 45 - 48, samt dette regulativs punkt 3.1.

 

4.2. I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandforsyningens hovedanlæg og til dens forsyningsnet efter satserne i vandforsyningens takstblad. Bidraget til forsyningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af 3.4. 3. pkt. Byrådet kan dog i særlige tilfælde, efter indstilling fra vandforsyningen, bestemme, at omlægning af en forsyningsledning, som følge af en vejregulering, skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen.

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan af udstykningsforetagendet forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

I forbindelse med anlæg af en forsyningsledning fra et alment vandforsyningsanlæg kan anlæggets ledelse, med byrådets godkendelse, forlange passagebidrag fra de ejendomme, hvortil der vil kunne leveres vand til almindeligt brug.

Kommunen kan fremme en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur ved støtte til etablering, udbygning, hovedistandsættelse og sammenlægning af vandforsyningsanlæg.

 

4.3. Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter byrådets anvisning og betales af kommunen. Byrådet kan forlange, at forsyningsledninger, af hensyn til deres funktion ved brandslukning, anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendig. Merudgiften herved betales af kommunen.

 

4.4. Forsyningsledninger vedligeholdes af vandforsyningen.

 

4.5. Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.


5. STIKLEDNINGER

 

5.1. Stikledninger anlægges af og tilhører vandforsyningen.

 

5.2. I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i vandforsyningens takstblad.
Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stilledninger til ejendomme, der forekommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der for private udstykkere forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt.

 

5.3. Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt en stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

 

5.4. Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis der sker udstykning, væsentlige ændringer af forbruget, foretages større ombygninger på ejendommen eller lignende. I så fald må ejendommens ejer betale for omlægningen. Det samme gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

I øvrigt vedligeholdes stikledningen af vandforsyningen.

Byrådet kan dog i særlige tilfælde, efter indstilling fra vandforsyningen, bestemme, at omlægning af en stikledning, som følge af en vejregulering, skal betales af de pågældende ejendommes ejere.

 

5.5. Ejendommens ejere skal omgående give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vanindlæg skal snarest anmelde enhver fejl.

 

5.6. Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejendommens regning.


6. VANDINSTALLATiONER

 

6.1. Alt arbejde ved vandinstallationer, herunder jordledning på privat grund, skal udføres af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen, og skal overholde gældende forskrifter. Udførte arbejder skal, bl.a. med henblik på eventuelle besigtigelse, færdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden.

 

6.2. Apparatur, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af Boligministeriet, Byggestyrelsen (V A-godkendelse).

 

6.3. Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens foranstaltning og for hans regning, når dette skønnes af betydning for det kommende vandforbrug.

 

6.4. Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent 'omfang bringes i orden. Udgifterne herved afholdes af ejeren. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vandmester. Brugere af ejendomme skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandforsyningen mil forholdet.

Vandforsyningen Jean pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelig af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, blandt andet til sikring af vandet mod forurening Sådanne foranstaltninger skal til stadighed hordes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde.

 

6.5. Når en ejer forsømmer de forpligtigelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan byrådet, efter indstilling fra vandforsyningen, lade arbejdet udføre på hans bekostning.


7. VANDMÅLERE

 

7.1. Der anbringes vandmålere i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes en måler i hver ejendom.

 

7.2. Måleren anbringes på ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.
Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandforsyningen. Måleren skal til stadighed være let tilgængelig let udskiftelig og bekvem at aflæse.
Målebrønde. Skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejendommens ejer holdes rene og tørre.

 

7.3. Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen udefra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.

 

7.4. Hvis måleren ikke passer til forbruget, kan vandforsyningen kræve målerinstallationen ændret og måleren byttet med en måler af passende størrelse på ejerens bekostning.

 

7.5. Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for egen regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor måleren. bortkommer, ødelægges eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

 

7.6. De plomber, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal dette betales af ejeren.

 

7.7. Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det Brugeren af en ejendom skal snarest meddele konstaterede fejl til ejeren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

 

7.8. Hvis ejeren ikke overholder sin pligt til at installere vandmåler, kan byrådet, efter indstilling fra vandforsyningen, lade arbejdet udføre for hans bekostning.


8. BIMÅLERE

 

8.1. Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere, hvor det af hensyn til beregning af en erhvervsvirksomheds vandafledningsafgift er af betydning at kunne måle dele af virksomhedens vandforbrug. Vandforsyningen træffer afgørelse om aflæsning af disse bimålere.

 

8.2. Vandforsyningen kan tillade opsætning af bimålere til adskillelse af en erhvervsvirksomheds forbrug fra andet forbrug. Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning og eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandforsyningen uvedkommende. Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.

 

8.3. Bimåleren anskaffes af og tilhører ejeren. Om disse målere gælder følgende: 7.2. - .4. finder tilsvarende anvendelse med hensyn til målerens anbringelse, størrelse og type. Ejeren skal sørge for, at måleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved måleren, skal ejeren straks lade foretage fornøden reparation eller lade måleren udskifte og skal snarest give vandforsyningen meddelelse herom. Ejeren skal forevise prøveattest for den reparerede eller nye måler.

Brugeren skal snarest anmelde konstaterede fejl ved måleren til ejeren. De plomber, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.


9. ANSØGNING

 

9.1. Forinden noget arbejde vedrørende nye installationer eller ændringer i eller udvidelse af bestående installationer påbegyndes, skal vandforsyningens og byrådets tilladelse indhentes. Ansøg herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives enten på Dansk Vandteknisk Forenings normalblanketter eller på vandforsyningens særlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysninger om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsforbrug eller erhvervsforbrug.

 

10. OPRETHOLDELSE

 

10.1. Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har dog ingen pligt til at holde noget mindstetryk i vandledllingsnettet ud for de enkelte ejendomme.

 

10.2. Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukning uden varsel.

 

10.3. Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparation og udskylning af ledninger m.m. .

 

10.4. Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder.

Amtsrådet kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.


11. VANDSPILD

 

11.1. Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængder end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd skal undgås.

 

11.2. Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over den almindelige vandafgift.
Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

 

12. BRUG AF VAND FRA BRANDHANER

 

12.1. Bortset fra brand og andre nødstilfælde må der ikke, uden forud indhentet tilladelse fra vandforsyningen, bruges vand fra brandhaner.

 

13. EFTERSYN AF VAND INSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT

 

13.1. For at kunne kontrollere forbruget og efterse. at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted, skal vandforsyningens personale, mod forevisning af legitimation, have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

 

13.2. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.


14. KONTROL MED MÅLERE

 


14.1. Vandforsyningen kan forlange afprøvning af en måler, der er omfattet af afsnit 7.
Måleren regnes at vise rigtig, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5 % fra dens virkelige gennemløbsmængde, og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.
Hvis fejlen er større end 5 %, afholdes prøveudgifterne af målerens ejer, og vandforsyningen foretager, efter forhandling med ejeren, skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte vandforbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

 

14.2. Viser det sig, uden for de afprøvningstilfælde som nævnt under 14.1, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen, efter forhandling med ejeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.

 

14.3. 14.1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på bimålere, der har betydning overfor det offentlige.


15. DRIFTBIDRAG

 

15.1. For alt vandforbI1!g fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål, betales driftbidrag. Driftbidraget er en afgift pr. m3 vand og eventuelt tillige en fast årlig afgift.

 

15.2. For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftbidrag efter stk. 1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der Ikke betales fast afgift, og at afgiften pr. m3 aftaget vand betales efter et forbrug, der anslås af vandforsyningen.

 

15.3. For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftbidrag, der alene omfatter en fast årlig afgift.

 

16. TAKSTER

 

16.1. Takster for anlægsbidrag og driftbidrag m.v. fastsættes af vandforsyningen på baggrund af de af byrådet udarbejdede retningslinier. Taksterne skal godkendes af byrådet.

Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandforsyningen.


17. BETALING AF ANLÆGS- OG DRIFTBIDRAG M.V.

 

17.1. Anlægsbidrag, driftbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikledninger eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller byrådet har foretaget eller ladet foretage efter 5.4, 5.6, 6.5 eller 7.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

 

17.2. Betales driftbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen.' Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb med den rente der er fastsat efter 15, stk l og 2, i lov om renter med forsinket betaling m.v. er betalt. Vandforsyningen kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som er fastsat i takstbladet. Hvis ejendommen overdrages til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen, skal genåbning ske. Der kan dog også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbning.

 

17.3. Betales anlægbidrag ikke indenfor den fastsatte frist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for tilførslen, 17.2 2 og 3 pkt., finder i så fald tilsvarende anvendelse. Hvis ejendommen, uden at aflukning er sket, er overdraget til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen, kan aflukning ikke ske.

 

18. STRAFFEBESTEMMELSER

 

18.1. Den, der overtræder vandforsyningsloven § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, §52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning af vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf. regulativets afsnit 6.1, 6.4, 11.1, og 13.1, straffes efter vandforsyningenslovens § 84 med bøde.

 

18.2. Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i lov nr.250 af 8/6 1978, straffes efter lovens § 19 med bøde. På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.

 

19. IKRÆFTTRÆDELSE

 

Dette regulativ træder i kraft den 1.1.1990.

Regulativet kan til enhver tid erstattes med et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.
MARIBO BYRÅD


Dit vandværk

 

Andelsselskabet

Østofte Nørreballe Vandværk

 
Østofte Gade 29
4951 Nørreballe
Telefon: 41614957
Mail: info@ostoftenorreballe-vand.dk